O projektu

Sveta Barbara – faza I


Ideja za obnovu rudnika i prijavu projekta nastala je početkom 2002. godine kad je prof. dr. Boris Šinkovec, geolog zadužen za provedbu istražnih rudarskih radova u Rudama 50-ih godina prošlog stoljeća, došao u Rude s prijedlogom otvaranja rudarskog muzeja na lokaciji rovova Kokel i Sv. Trojstvo, a članovi KUD-a Oštrc prepoznali su vrijednost te ideje i krenuli u njezinu realizaciju. U proljeće 2002. godine mještani Ruda (uglavnom članovi KUD-a Oštrc) sami su otkopali ulaz u rov Kokel. Pritom su uklonili i ilegalno odlagalište smeća koje se nalazilo na samom ulazu u rov te su iz prohodnog dijela rova odvezene veće količine blata koje su se nataložile tijekom vremena. Sanirana su i dva zarušenja uz pomoć jednog rudarskog radnika.  Godine 2005. Europska je unija raspisala natječaj u okviru Programa za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska (Interreg IIIa). Program je podrazumijevao zajedničku prijavu s partnerima iz Slovenije ili Mađarske. U projekt Sveta Barbara tako je bilo uključeno deset partnera iz Slovenije i Hrvatske. Slovenski partneri bili su Turističko društvo Senovo, Rudnik Senovo i OŠ Senovo, a hrvatski Zagrebačka županija, Turistička zajednica Zagrebačke županije, OŠ Rude, KUD Oštrc i Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba. Prijavitelji projekta bili su Općina Senovo i Grad Samobor. Nakon opsežne procjene projekt je ocijenjen s visokih 92,5 boda i jedan je od pedesetak prekograničnih projekata koji su dobili dozvolu stručnog međunarodnog povjerenstva i koji su predloženi za financiranje iz PHARE predpristupnog fonda EU-a.


Rezultati  projekta:

 

  • obnovljeno je 250 m rovova Kokel i Sveto Trojstvo
  • uređeni su prilazni putovi do oba rova (oko 220 m)
  • uređena je rudarsko-botanička poučna staza od centra Ruda do Botaničkog vrta ljekovitog bilja Suban u Manjoj Vasi (1500 m)
  • duž poučne staze postavljene su dvije infoploče i šest interpretacijskih ploča, veći broj putokaza i botaničkih oznaka
  • izložena je mineraloško-petrografska zbirka u OŠ Rude s više od 120 uzoraka minerala, stijena i fosila
  • postavljena je infokućica pred ulazom u rov Sv. Trojstvo s odgovarajućom opremom
  • osposobljeno je 20 lokalnih turističkih vodiča
  • napravljena je višejezična brošura projekta
  • napravljena je mrežna stranica projekta (www.samobor.hr/sv_barbara).


Sveta Barbara – faza II


Po završetku projekta Sveta Barbara na obje strane granice nastavilo se s brojnim aktivnostima koje su Grad Samobor i KS Senovo te njihovi partneri financirali iz vlastitih izvora. Taj dio projekta odvijao se od rujna 2008. do otvorenja rudnika 29. lipnja 2012. godine. Grad Samobor financirao je obnovu dodatnih 100 metara rova Sveto Trojstvo u skladu s rudarskim propisima, uređen je dio potoka koji prolazi uz rudnik te je postavljena dodatna signalizacija za kretanje rudarsko-botaničkom poučnom stazom.


Sveta Barbara – faza III


Pokretači projekta, folklorna društva KUD Oštrc i DKD Svoboda, održavali su kulturnu suradnju zajedničkim nastupima i druženjima. Vlastitim volonterskim radom članovi spomenutih neprofitnih udruga bili su stalna motivacija i Gradu Samoboru i KS Senovo za nova ulaganja u rudarske turističke sadržaje i prateću infrastrukturu. Takvim radom postupno se došlo do treće faze i prijave projekta na IPA program Slovenija  ̶  Hrvatska 2007. ─ 2013. s kojim hrvatski i slovenski partneri žele nadograditi postojeću turističku infrastrukturu i turističku ponudu. Zbog administrativne pogreške projekt tada nije dobio zeleno svijetlo, no u tijeku je priprema projekta za prijavu na natječaj INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska u travnju 2017.